Khối lâm sàng và Cận lâm sàng
Liaison officer
Toàn thời gian
Liaison officer
Toàn thời gian
Liaison officer
Toàn thời gian
Liaison officer
Toàn thời gian
Khối hành chính
Liaison officer
Toàn thời gian
Liaison officer
Toàn thời gian
Liaison officer
Toàn thời gian
Liaison officer
Toàn thời gian
Liaison officer
Toàn thời gian

GIA NHẬP CÙNG CHÚNG TÔI

Bước 1: Tải và điển bản mẫu Thông tin ứng viên tại đây

Bước 2: Điền thông tin bên dưới và gửi kèm bản mẫu Thông tin ứng viên