Hành trình vượt cạn an toàn tại Phương Châu Sa Đéc

10/01/2024
Biên tập: https://youtu.be/M56Ks2Ef2h4?si=K8AW0y65uOyOdrWX