Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 26/05/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 25/05/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 25/05/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 25/05/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 25/05/2016