Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 07/07/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 07/07/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 06/07/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 05/07/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 05/07/2016