Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 26/04/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 26/04/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 25/04/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 25/04/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 24/04/2016