Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 19/08/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 18/08/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 17/08/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 17/08/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 17/08/2016