Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 04/11/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 04/11/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 04/11/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 04/11/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 03/11/2016