Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 04/10/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 04/10/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 02/10/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 02/10/2016
Bé sinh tại bệnh viện Quốc Tế Phương Châu vào ngày 02/10/2016