vuon ra bien lon

Phương Châu vươn ra biển lớn

Với kì vọng nâng cao năng lực trong công tác quản lý chất lượng, hướng tới tiêu chuẩn JCI. Ban Giám đốc BVQT Phương Châu đã cử đội ngũ gồm có ban Quản lý chất lượng, Giám đốc chuyên môn và một số bác sĩ nòng cốt tham gia khoá tập huấn về JCI tại trường đại học y khoa hàng đầu Trung Âu, Charles....