LỊCH KHÁM BỆNH

​​​​​​ (17/01/2022-23/01/2022)

 

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

17/01/2022

Thứ 3

18/01/2022

Thứ 4

19/01/2022

Thứ 5

20/01/2022

Thứ 6

21/01/2022

Thứ 7

22/01/2022

Chủ nhật

23/01/2022

Phòng Khám

Sản -Phụ khoa 01

Sáng - Chiều

BS Hùng

BS Phượng

BS H.Huyền

BS Hùng

BS Tài

BS Tài

BS Hùng (Sáng)

Phòng Khám

KHHGD

Sáng - Chiều

BS Phụ trách khoa

BS Lộc

BS Phụ trách khoa

BS Hằng

BS Phụ trách khoa

BS Hằng

BS Phụ trách khoa

BS Hằng

BS Phụ trách khoa

BS Lộc

BS Phụ trách khoa

BS Lộc

 

Phòng Khám

Nội

Sáng - Chiều

BS Bình

BS Bình

BS V.Lộc

BS V.Lộc

BS Bình

BS V.Lộc

 

Phòng Khám

Nội Tiết Tim Mạch

Sáng - Chiều

BS Hoa

BS Hoa

BS Hoa

BS Hoa

 

 

 

Phòng Khám

Nội Tiêu Hóa

Sáng - Chiều

 

 

 

 

 

BS Huy (7h-13h)

BS D.Minh (Sáng)

 

Phòng Khám

Ngoại

Sáng - Chiều

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

 

Phòng Khám

Ngoại Nhi

Sáng - Chiều

 

 

 

 

BS Danh

BS Danh

 

Phòng Khám

Nhi

Sáng - Chiều

BS V.Giang

BS Phượng

BS Vinh

BS V.Giang

BS Phượng

BS T.Giang

BS V.Giang

Phòng Khám

Tiêm chủng 1

Sáng - Chiều

BS Ngọc (Sáng)

BS Giao (Chiều)

BS Thịnh

BS Thịnh

BS Giao

BS Ngọc

BS Giao (Sáng)

BS Ngọc (Chiều)

BS Giao

Phòng Khám

Tiêm chủng 2

( Tăng cường)

Sáng - Chiều

BS Giao

BS Ngọc

BS Giao

BS Thịnh

BS Thịnh

BS Ngọc

 

PK RHM Sáng

 

BS Thiện

BS Thiện

BS Thiện

BS Thiện

BS Thiện

 

PK TMH Sáng - Chiều

BS Công

BS Giang

BS Phương

BS Thi

BS Giang

BS Công

 

CĐHA Sáng - Chiều

BS Liên – BS Yến – BS Huy – BS Truyền (Sáng)

BS Truyền - BS Yến – BS Liên – BS Huy(Sáng)

BS Liên - BS Yến – BS Huy

BS Liên - BS Yến – BS Huy

BS Truyền - BS Yến – BS Liên

BS Liên – BS Yến – BS Huy – BS Thư

BS Liên – BS Yến

 - Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h15


 

}