LỊCH KHÁM BỆNH

​​​​​​                       (05/12/2022 - 11/12/2022)

 

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

05/12/2022

Thứ 3

06/12/2022

Thứ 4

07/12/2022

Thứ 5

08/12/2022

Thứ 6

09/12/2022

Thứ 7

10/12/2022

Chủnhật

11/12/2022

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 03

Sáng - Chiều

BSCKII H.Huyền

BSCKII H.Huyền (Sáng)

 

BSCKII H.Huyền

BSCKII H.Huyền (Sáng)

 

 

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 04

Sáng - Chiều

 

BSCKI Hùng

BSCKI Hùng

 

BSCKI Tài

BSCKI Tài

Ths.BS Kim Dung (Sáng)

Phòng Khám

KHHGĐ

Sáng - Chiều

BS Phụ trách khoa

BS Phụ trách khoa

BS Phụ trách khoa

BS Phụ trách khoa

BS Phụ trách khoa

BS Phụ trách khoa

 

Phòng Khám

Nội

Sáng - Chiều

BSCKI Bình

 

BSCKI Bình

BSCKI Trọng Nghĩa

BSCKI Bình

BSCKII Tú

 

Phòng Khám

Nội Tiết Tim Mạch

Sáng - Chiều

BSCKI Hoa

BSCKI Hoa

BSCKI Hoa

 

BSCKI Hoa (Sáng)

BSCKII Đài

 

Phòng Khám

Nội Tiêu Hóa

Sáng - Chiều

BS Danh Minh

BS Danh Minh

 

BS Danh Minh

BS Danh Minh

BS Huy (7h-13h)

BS Danh Minh

 

Phòng Khám

Ngoại

Sáng - Chiều

BSCKII Kỳ Minh

BSCKII Kỳ Minh

BSCKII Kỳ Minh

BSCKII Kỳ Minh

BSCKII Kỳ Minh

TS.BS Minh Hiệp

 

Phòng Khám

Nhi 01

Sáng - Chiều

BS Phượng

BSCKI Thanh

BSCKI Văn Giang

BS Phượng

BSCKI Thanh

BSCKI Văn Giang

BSCKI Văn Giang

Phòng Khám

Nhi 02

Sáng - Chiều

Ths.BS Nghĩa

Ths.BS Nghĩa

BSCKI Thanh

Ths.BS Nghĩa

Ths.BS Nghĩa

Ths.BS Nghĩa

Ths.BS Nghĩa (Sáng)

Phòng Khám Nhi

Dinh Dưỡng

Sáng - Chiều

 

 

 

BS Bé

 

 

 

Phòng Khám

Tiêm Chủng 1

Sáng - Chiều

BS Trân

BS Trân

BS Thúy

BS Thịnh

BS Thịnh

BS Thúy

BS Thúy

BS Trân (Sáng)

Phòng Khám

Tai Mũi Họng

Sáng - Chiều

BSCKI Tiến

BSCKI Tiến

BSCKI Tiến

BSCKI Tiến

BSCKI Tiến

BSCKI Tiến

 

Phòng Khám

RHM

Sáng - Chiều

 

BS Mỹ An (Sáng)

 

BS Mỹ An (Sáng)

 

 

 

CĐHA

Sáng - Chiều

BSCKI Truyền, BS Yến, BS Thư

BSCKI Truyền, BS Yến, BS Thư, BS Huyền (Sáng)

BSCKI Truyền, BS Yến, BS Thư

BSCKI Truyền, BS Yến, BS Thư, BS Huyền (Sáng)

BSCKI Truyền (Sáng), BS Yến, BS Thư, BS Hiếu

BSCKI Truyền, BS Yến, BS Huy, BSCKI Hiếu, BS Thư

BS Thư (Sáng)

BSCKI Hiếu (Chiều)

 Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h00