LỊCH KHÁM BỆNH

​​​​​​                       (27/11/2023 - 03/12/2023)

 

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

27/11/2023

Thứ 3

28/11/2023

Thứ 4

29/11/2023

Thứ 5

30/11/2023

Thứ 6

01/12/2023

Thứ 7

02/12/2023

Chủ nhật

03/12/2023

Trực cấp cứu

Sản

24/24

BS T.Bích

BS Khánh

BS.CKII Hải

BS Liên

BS.CKI Hùng

BS Hưng

BS T.Bích

BS.CKI Tuyền

BS.CKI Vinh

BS Lộc

BS Vô

BS Hưng

BS.CKI Hùng

BS Lộc

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 02 (Nhũ)

Sáng - Chiều

BS.CKII H.Huyền

Ths.Bs Bích

BS.CKI Tuyền

BS.CKII H.Huyền

Ths.Bs Vân

BS.CKI Tuyền

BS.CKI Tuyền

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 03

Sáng - Chiều

BS.CKII H.Huyền

Ths.Bs Bích

BS.CKI Tuyền

BS.CKII H.Huyền

Ths.Bs Vân

BS.CKI Tuyền

BS.CKI Tuyền

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 04

Sáng - Chiều

Ths.Bs Vân

BS.CKI Tuyền

BS T.Bích

 

BS.CKI Hùng

Ts.Bs Tâm

 

Sản Phụ Khoa

Yêu Cầu

Sáng - Chiều

 

 

BS.CKI Hùng

 

 

 

BS.CKI Hùng

Phòng Khám

KHHGĐ

Sáng - Chiều

BS Phụ trách khoa

BS.CKI Tuyền

BS Phụ trách khoa

BS Phụ trách khoa

BS Phụ trách khoa

BS T.Bích

 

Phòng Khám

Nội Tổng Quát

Sáng - Chiều

BS Mai

BS.CKI Bình

BS.CKI Bình

BS Mai

BS.CKI Bình

BS.CKII Tú

 

Phòng Khám

Nội Hô Hấp

Sáng - Chiều

BS.CKI Thắng

BS.CKI Thắng

BS.CKI Thắng

BS.CKI Thắng

BS.CKI Thắng

 

 

Phòng Khám

Nội Tiết Tim Mạch

Sáng - Chiều

BS.CKI Hoa

BS.CKI Hoa

BS.CKI Hoa

BS.CKI Hoa

BS.CKI Hoa

BS.CKII Đài

 

Phòng Khám

Nội Tiêu Hóa

Sáng - Chiều

BS Danh Minh

 

BS Danh Minh

BS Danh Minh

 

BS Danh Minh

 

Phòng Khám

Ngoại Tổng Quát 01

Sáng - Chiều

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

 

Phòng Khám

Ngoại Tổng Quát 02

Sáng - Chiều

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

Ts.Bs Minh Hiệp

 

Phòng Khám

Ngoại Chấn Thương

Sáng - Chiều

BS.CKII Quới

BS.CKII Quới

BS.CKII Quới

BS.CKII Quới

BS.CKII Quới

BS.CKII Quới

 

Phòng Khám

Nhi 01

Sáng - Chiều

BS Phụng

BS Phượng

BS.CKI Văn Giang

BS Phụng

BS Phượng

BS.CKI Văn Giang

BS Song Ngân

Phòng Khám

Nhi 02

Sáng - Chiều

BS Giang

BS Thu

BS Ngân

BS Thu

BS Thu

BS Song Ngân

BS Thu

Phòng Khám

Tiêm Chủng 1

Sáng - Chiều

BS Thịnh

BS Duyên

BS Thịnh

BS Trân

BS Thúy (Sáng)

BS Thịnh (Chiều)

BS Trân

BS Thúy

BS Trân (Sáng)

Phòng Khám

Tai Mũi Họng

Sáng - Chiều

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

 

CĐHA

Sáng - Chiều

BS.CKI Truyền, BS Thư (Sáng), BS Huy, BS An

BS.CKI Truyền, BS Huy (Sáng), BS Thư, BS An

BS.CKI Truyền (Sáng), BS Thư, BS Huy, BS An

BS.CKI Truyền, BS Huy, BS Thư (Sáng), BS An

BS.CKI Truyền, BS Huy (Sáng), BS Thư, BS An

BS.CKI Truyền (Sáng), BS.CKI Hiếu, BS Huy, BS An, BS Thư

BS.CKI Hiếu, BS Huy

 Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h00


 

Wildcard SSL