LỊCH KHÁM BỆNH

(24/10/2021 – 18/10/2021)

 

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

18/10/2021

Thứ 3

19/10/2021

Thứ 4

20/10/2021

Thứ 5

21/10/2021

Thứ 6

22/10/2021

Thứ 7

23/10/2021

Chủ nhật

24/10/2021

Sản - Phụ khoa 01

Sáng - chiều

BS Hùng

BS Vô

BS H.Huyền

BS Hùng

BS H.Huyền

BS Tài

BS Phượng

PK KHHGĐ Sáng - chiều

BS Phụ trách khoa

BS Tuyền

BS Phụ trách khoa

BS Hưng

BS Phụ trách khoa

BS Tuyền

BS Phụ trách khoa

BS Hưng

BS Phụ trách khoa

BS Tuyền

BS Phụ trách khoa

BS Hưng

 

Phòng Khám

Nội

Sáng - chiều

BS V.Lộc

BS Bình

BS V.Lộc

BS Bình

BS V.Lộc

BS Bình

 

Phòng Khám Ngoại

Sáng - chiều

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

BS K.Minh

 

Phòng Khám

Nhi

Sáng - chiều

BS N.Phương

BS N.Phương

BS N.Phương

BS N.Phương

BS N.Phương

BS N.Phương

BS N.Phương

Phòng Khám

Dinh dưỡng

Sáng - chiều

BS N.Phương

BS N.Phương

BS N.Phương

BS N.Phương

BS N.Phương

BS N.Phương

BS N.Phương

Phòng Khám

Tiêm chủng 1

Sáng - chiều

BS Ngọc

BS Giao

BS Giao

BS Giao

BS Ngọc

BS Giao

BS Ngọc

PK Da liễu

(Thường trực)

Sáng

BS The

BS The

BS The

BS The

BS The

 

 

PK RHM Sáng 

BS Thiện

BS Thiện

BS Thiện

BS Thiện

BS Thiện

BS Thiện

 

PK TMH

Sáng - chiều

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

BS Tiến

 

CĐHA Sáng - chiều

BS Truyền – BS Huy – BS Thư

BS Truyền – BS Huy – BS Thư

BS Truyền – BS Huy – BS Thư

BS Truyền – BS Huy – BS Liên

BS Truyền – BS Huy – BS Thư

BS Truyền – BS Thư – BS Liên

BS Truyền – BS Liên

 - Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h15


 

}