LỊCH KHÁM BỆNH

​​​​​​                       (05/06/2023 - 11/06/2023)

 

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

05/06/2023

Thứ 3

06/06/2023

Thứ 4

07/06/2023

Thứ 5

08/06/2023

Thứ 6

09/06/2023

Thứ 7

10/06/2023

Chủnhật

11/06/2023

Trực cấp cứu

Sản

24/24

BS.CKI Hùng

BS T.Bích

BS.CKII Hải

 BS Hưng

BS.CKI Tài

BS.CKI Tuyền

BS.CKI Hùng

BS T.Bích

BS.CKI Vinh

BS Hưng

BS.CKI Tài

BS.CKI Tuyền

BS Vô

BS T.Bích

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 02 (Nhũ)

Sáng - Chiều

BS.CKII H.Huyền

Ths.BS Bích

BS.CKII H.Huyền

BS.CKII H.Huyền

BS.CKII Phượng

 

 

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 03

Sáng - Chiều

BS.CKII H.Huyền

Ths.BS Bích

BS.CKII H.Huyền

BS.CKII H.Huyền

BS.CKII Phượng

Ths.Bs Tâm

BS Hưng

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 04

Sáng - Chiều

BS.CKI Tài

BS.CKI Tuyền

BS T.Bích

BS Hưng

BS.CKI Tài

BS.CKI Hùng

 

Phòng Khám

KHHGĐ

Sáng - Chiều

BS.CKII H.Huyền

BS Hưng

BS.CKII H.Huyền

BS.CKII H.Huyền

BS Phụ trách khoa

BS Phụ trách khoa

 

Phòng Khám

Nội 01

Sáng - Chiều

 

BS.CKI Bình

 

BS.CKI Bình

BS.CKI Bình

BS.CKII Tú

 

Phòng Khám

Nội 02

Sáng - Chiều

BS.CKI Thắng

BS.CKI Thắng

BS.CKI Thắng

BS.CKI Thắng (Sáng)

BS.CKI Thắng

 

 

Phòng Khám

Nội Tiết Tim Mạch

Sáng - Chiều

BS.CKI Hoa

BS.CKI Hoa

BS.CKI Hoa

BS.CKI Hoa

BS.CKI Hoa

BS.CKII Đài

 

Phòng Khám

Nội Tiêu Hóa

Sáng - Chiều

BS Danh Minh

 

BS Danh Minh

BS Danh Minh

 

BS Huy (7h-13h)

BS Danh Minh (Sáng)

 

Phòng Khám

Ngoại Tổng Quát 01

Sáng - Chiều

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

 

Phòng Khám

Ngoại Tổng Quát 02

Sáng - Chiều

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

Ts.BS Minh Hiệp

 

Phòng Khám

Ngoại Tổng Quát 03

Sáng - Chiều

BS.CKII Qưới

BS.CKII Qưới

BS.CKII Qưới

BS.CKII Qưới

BS.CKII Qưới

BS.CKII Qưới

 

Phòng Khám

Nhi 01

Sáng - Chiều

BS Phụng

BS Cầm

BS.CKI Văn Giang

BS.CKI Văn Giang

BS.CKI Văn Giang

BS Song Ngân

BS Kim Phượng

Phòng Khám

Nhi 02

Sáng - Chiều

Ths.BS Nghĩa

Ths.BS Nghĩa

Ths.BS Nghĩa

Ths.BS Nghĩa

Ths.BS Nghĩa

Ths.BS Nghĩa

Ths.BS Nghĩa (Sáng)

Phòng Khám Nhi

Dinh Dưỡng

Sáng - Chiều

 

 

 

 

BS.CKI Bé

 

 

Phòng Khám

Tiêm Chủng 1

Sáng - Chiều

BS Trân

BS Thúy (Sáng)

BS Trân (Chiều)

BS Thúy (Sáng)

BS Thịnh (Chiều)

BS Trân (Sáng)

BS Thịnh (Chiều)

BS Duyên

BS Thịnh

BS Thịnh

BS Thúy (Sáng)

Phòng Khám

Tai Mũi Họng

Sáng - Chiều

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

 

CĐHA

Sáng - Chiều

BS.CKI Truyền, BS Yến, BS Thư, BS Huy (Sáng)

BS.CKI Truyền, BS Yến, BS Huy, BS Thư (Sáng)

BS.CKI Truyền, BS Yến, BS Thư, BS Huy (Sáng)

BS.CKI Hiếu, BS Thư, BS Yến, BS Huy (Sáng)

BS.CKI Truyền, BS Yến, BS Huy, BS Thư (Sáng)

BS.CKI Hiếu, BS Yến, BS.CKI Truyền, BS Thư (Sáng)

BS.CKI Hiếu, BS Thư

 Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h00